PRILOŽNOST ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV pri vzpostavitvi ali nadgradnji elektronskega poslovanja

SPIRIT Slovenija, javna agencija je dne 7.9.2018 in dne 26.10.2018 (sprememba) objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«.

Roki za oddajo vlog:

1.rok: 5. 11. 2018

2. rok: 1. 10. 2019

3. rok: 1. 10. 2020

4. rok: 1. 10. 2021

Višina sofinanciranja:

Do 70 % upravičenih stroškov. Dodeljena sredstva za sofinanciranje ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR.

Cilj razpisa:

Cilj javnega razpisa je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP (mikro, malih in srednje velikih podjetij) pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v MSP podjetjih. Vključuje naslednje ukrepe:

a) Elektronsko izmenjavo med partnerji

b) Digitalizacijo nastopov na sejmih

c) Spletne strani za tuje trge

d) Spletne trgovine

e) Produktno-prodajne videe

f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Regija izvajanja:

 • Kohezijska regija vzhodna Slovenija
 • Kohezijska regija zahodna Slovenija.

Ciljne skupine/upravičenci:

 • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
 • Mikro, mala in srednja velika podjetja.

Posebni pogoji za prijavitelje:

 • Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan odpiranja vlog: 1. 10. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje);
 • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v sodni register);
 • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo na posamezno odpiranje;
 • Prijavitelj ne sme biti kapitalsko, lastniško ali upravljalsko povezan z izbranim zunanjim izvajalcem;
 • Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

Upravičeni stroški:

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja);
 • Stroški neopredmetenih osnovnih sredstev (npr. stroški nakupa in / ali najema licenc), ki lahko znašajo največ 10 % vseh upravičenih stroškov.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov:

Po datumu oddaje vloge na razpis, do 31. 8. naslednje leto.

ZUNANJI IZVAJALEC STORITEV

Podjetje Kreativne ideje smo vam na voljo kot zunanji izvajalec storitev, v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja. Pri projektih v povezavi s predstavljenim razpisom “E-poslovanje 2019-2022”, imamo izkušnje in smo uspešno dokončali že nekaj projektov.

Zaupajte nam projekt ! POKLIČITE na 031 867 428 ali nam pišite na info@kreativne-ideje.si in se spoznajmo. Lahko nas kontaktirate tudi preko obrazca.

KAKO PRITI DO NEPOVRATNIH SREDSTEV?

Potrebno je oddati vlogo na razpis. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na sedežu agencije.

Next
DIGITALNI VAVČERJI VAV8- SOFINANCIRANJE PROJEKTOV DO 60%
Komentarji so onemogočeni.